Signaleringslijst

Signaleringslijst Zorgverleners

Toolbox verward gedrag en niet zichtbare beperkingen
Verward gedrag heeft niet altijd te maken met psychiatrische problematiek; er kan ook sprake zijn van een niet-zichtbare beperking als een Niet-Aangeboren Hersenletsel, autisme of een lichte verstandelijke beperking. Er is daarom bij professionals, die te maken hebben met mensen met verward gedrag, grote behoefte aan kennis en vaardigheden voor het adequaat omgaan met mensen met een niet-zichtbare beperking, die verward gedrag vertonen.
MEE heeft met regionale en landelijke samenwerkingspartners een aantal tools opgezet voor professionals, die beroepshalve te maken hebben met mensen die verward gedrag vertonen. Het gaat hierbij om tools die op een laagdrempelige manier de kennis en vaardigheden vergroot voor het omgaan met mensen met een niet-zichtbare beperking, die verward gedrag vertonen. Meer leest u hier.
Eindrapportage NAH en LVB in het vizier
Verward gedrag NAH, LVB en ASS beter in beeld
E-learning: niet zichtbare beperkingen beter in beeld
Ondersteuning bij Niet-Aangeboren Hersenletsel
Samenwerking met ervaringsdeskundigheid
Verward gedrag bij mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel een verhaal van Kevin

Kwaliteitsstandaard acuut Herseninfarct
In opdracht van de minister van VWS is met betrokkenheid van alle relevante partijen (tripartiet) een kwaliteitsstandaard ontwikkeld waarin ten minste het volgende diende te worden opgenomen:
– Volume- en kwaliteitsnormen IAT
– Indicatiecriteria
– Organisatie van zorg (nationale en regionale inbedding van IAT binnen CVA-ketenzorg)
Het Zorginstituut heeft geconcludeerd dat een nieuwe behandeling bij het herseninfarct (intra-arteriële trombectomie; IAT) bewezen effectief is en daarom per 1 januari 2017 definitief onderdeel uitmaakt van het verzekerde pakket. Deze hoogcomplexe spoedzorg, stelt hoge eisen aan het centrum, de behandelaars en de spoedketen. Een goede inbedding van IAT in de CVA-ketenzorg is daarom van groot belang. Zonder een goede (nationale en regionale) organisatie kan de kwaliteit en doelmatigheid van deze zorg niet worden gegarandeerd. Landelijke afspraken hieromtrent ontbraken echter vooralsnog. Ook was er geen richtlijn met indicatie- en kwaliteitsnormen, die tripartiet waren vastgesteld.
Meer informatie leest u hier.
Richtlijn herseninfarct/-bloeding